Rekonstrukce silnoproudé a slaboproudé elektroinstalace ZŠ Hlučín, Hornická 7

 

Výzva k podání nabídky

 

Zadávací dokumentace

 

Veřejná zakázka malého rozsahu na stavební práce s názvem:

„Rekonstrukce podlahy v tělocvičně ZŠ Hlučín, Hornická 7“

 

Výzva k podání nabídky

 

Zadávací dokumentace

 

Projekt
-
Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí
Přímá a jasná podpora školské inkluze - otázka školy, rodiny, okolí

logolink (1 864x346)


logolink (2 127x346)


 

Projekt
-
Vzdělávání pedagogů a podpora žáků Základní školy Hlučín, Hornická 

Projekt
-
PODPORA SPOLEČENSTVÍ PRAXE JAKO NÁSTROJ ROZVOJE KLÍČOVÝCH KOMPETENCÍ
CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660 

Projekt je zaměřen na posílení kompetencí učitelů prostřednictvím rozvoje oborových didaktik, průřezových témat a mezipředmětových vztahů. Základní cíle:
a) Rozvoj kvality vzdělávání zaměřené na rozvoj kompetencí učitelů prostřednictvím podpory oborových didaktik a mezipředmětových vztahů
b) Vytvoření funkčních společenství praxí při zapojených univerzitách jako prostředí rozvoje klíčových kompetencí
c) Rozvoj osobnostních dovedností směřujících k reflexi vlastní výuky na základě akčního výzkumu

Projekt CZ 1.10/2.1.00/30.01658
-
„Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická 7“


Tento projekt svým zaměřením reaguje na potřeby zkvalitňování vzdělávání žáků prostřednictvím modernizace vybavení a zavádění nových informačních a komunikačních technologií do výuky. V rámci tohoto projektu se uskutečnila modernizace 2 odborných učeben - biologie a fyziky a vybudování nové odborné učebny zeměpisu.


  • V učebně zeměpisu mohou žáci naší školy od 1. září tohoto školního roku 2015/2016 využívat interaktivní tabuli, dataprojektor, vizualizér, tablety a další učební pomůcky. V učebně byla také vyměněna podlaha a nakoupen nový školní nábytek.
  • V učebně biologie bylo stávající vybavení rovněž doplněno novým dataprojektorem a vizualizérem. Žáci mohou novými mikroskopy s USB kamerou pozorovat mikroskopické preparáty rostlin a živočichů. Tyto kamery umožňují obraz nebo video z mikroskopu pro větší názornost sledovat na počítači.
  • V učebně fyziky, kromě nového dataprojektoru a vizualizéru, mohou žáci při výuce elektřiny pracovat s novými učebními demonstračními pomůckami.

Ve všech třech učebnách bylo instalováno nové roletové zatemnění, čímž se zlepšily světelné podmínky pro sledování obrazu z dataprojektorů a interaktivní tabule.

           

Modernizace těchto odborných učeben nejen zatraktivnila žákům výuku, ale jejich vybavení mohou využívat i v zájmových kroužcích např. zeměpisném a přírodovědném.

Mgr. Martin Franek, ředitel školy
Projekt
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení
(3. kolo)https://www.profilzadavatele.cz/profil-zadavatele/zakladni-skola-hlucin-hornicka-7-okres-opava-prispevkova-organizace_2749/


příloha č. 1 - technická specifikace - kalkulace ceny

příloha č. 2 - čestné prohlášení

příloha č. 3 - krycí list nabídky ZŠ HORNICKÁ

příloha č. 4 - návrh kupní smlouvy

veřejná zakázka č. 3-2015

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK ZŠ HORNICKÁ VZ 3-2015

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ HORNICKÁ VZ 3-2015

OZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení
(2. kolo)Oznamujeme Vám, že výběrové řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická - Dodávka ICT vybavení“ se ruší.

Rozhodnutí o zrušeníOZNÁMENÍ O ZRUŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka ICT vybavení

Oznamujeme Vám, že výběrové řízení na veřejnou zakázku „Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická - Dodávka ICT vybavení“ se ruší.

Rozhodnutí o zrušeníProjekt
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka učebních pomůcekPříloha č. 1 - Specifikace učebních pomůcek

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny 2-2014

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky ZŠ Hornická 2-2014

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy 2-2014

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení 2-2014

Veřejná zakázka č. 2/2014

Výzva k podání nabídek ZŠ Hornická 2-2014

Zadávací dokumentace ZŠ Hornická 2-2014

Projekt
-
Modernizace přírodovědných učeben Základní školy Hlučín, Hornická
-
Dodávka nábytku a zatemnění učebenPříloha č. 1 - Specifikace předmětu VZ

Příloha č. 2 - Kalkulace ceny

Příloha č. 3 - Krycí list nabídky ZŠ Hornická 2014

Příloha č. 4 - Návrh kupní smlouvy

Příloha č. 5 - Čestné prohlášení

Veřejná zakázka č. 1/2014

Výzva k podání nabídek ZŠ Hornická 2014

Zadávací dokumentace ZŠ Hornická 2014

Projekt elektronizace veřejné správy v Hlučíně finišuje


Projekt ulehčí práci nejen samotným pracovníkům městského úřadu v Hlučíně, ale podstatnou pomoc přinese všem obyvatelům 14 spádových obcí, kteří si v budoucnu budou chtít na úřadě vyřídit třeba cestovní pas, stavební povolení, nebo si vyřídit další své záležitosti.

Projekt je zaměřeným na elektronizaci služeb veřejné správy a jeho cílem je dosažení rychlejšího a spolehlivějšího poskytování veřejných služeb nejširší veřejnosti. Přinese zlepšení a usnadnění komunikace občanů a podnikatelských subjektů s úřady územní samosprávy. Inovativnost projektu spočívá v instalaci nových technologií, které povedou ke zlepšení komunikace mezi občany a úřady, k novému a snadnějšímu přístupu k informacím.

Realizace celého projektu stála zhruba 5,5 miliónů korun, ze kterých bylo bezmála 5 miliónu hrazeno z prostředků EU. Nákup v sobě zahrnoval počítačové vybavení a programy pro technologické centrum, pořízení skenovací linky, elektronickou spisovou službu pro město Hlučín, tři další obce a devět škol, systém pro tvorbu formulářů a administraci usnesení a zápisů porad. V rámci projektu došlo také k úpravě elektronické pošty a rozšíření softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad.

Technologické centrum zjednoduší práci zaměstnancům úřadu, kteří se nebudou muset zdržovat zbytečnou administrativou. Veškeré spisové materiály, které přijdou na úřad, se naskenují a v rámci elektronické spisové služby s nimi budou moci příslušní pracovníci městského úřadu pracovat.

K omezení nepříjemné administrativy přispěje i software na administraci usnesení a zápisů z porad rady a zastupitelstva města. Odpadne tak vysoká administrativní náročnost pro kontrolu, zápis a evidenci činností, které jsou v současné době nucení zaměstnanci městského úřadu vykonávat.

Nezanedbatelnou pomoc pro občany bude znamenat zprovoznění interaktivních elektronických formulářů. Ty budou umístěny na webových stránkách Městského úřadu Hlučín. Zájemci si tak budou moci příslušnou žádost vyplnit v klidu doma, a pokud mají elektronický podpis, tak ji hned odeslat. Další možností je odeslání vyplněného formuláře na úřad a pak pouze přijít na Městský úřad Hlučín formulář podepsat. Na minimální dobu se tak zkrátí doba, kterou bude muset občan na úřadu strávit a dojde ke snížení administrativní zátěže. Těchto služeb budou moci využívat obyvatelé všech 14 obcí, pro které je Hlučín obcí s rozšířenou působností, tedy Bohuslavic, Dolního Benešova, Ludgeřovic, Markvartovic, Píšťě, Šilheřovic, Bělé, Kozmic, Závady, Hatě, Darkovic, Děhylova, Vřesiny a Dobroslavic.

Tři z těchto obcí (Bohuslavice, Bělá, Darkovice), včetně jejich škol, se staly partnery projektu a uzavřely s Městem Hlučín partnerské smlouvy. Díky tomu v rámci projektu získaly prostřednictvím Města Hlučín licence na využívání elektronické spisové služby, které byly z 85% hrazeny z prostředků Evropské unie a z 15% z rozpočtu partnerů. Elektronickou spisovou službu využijí při organizací spisové agendy také hlučínská radnice a tři městské školy.

Poslední důležitou částí projektu je rozšíření softwaru pro evidenci plateb za komunální odpad.

Projekt „I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín“ byl z 85% spolufinancován z prostředků Evropské unie, Evropského fondu pro regionální rozvoj.

Informace o projektu:

  • Prioritní osa: 6.2 Zavádění ICT v územní veřejné správě - cíl konvergence
  • Oblast podpory: 6.2.1 Zavádění ICT v územní veřejné správě
  • Název projektu: I. Technologické centrum, III. vnitřní integrace úřadu a II. elektronická spisová služba města Hlučín
  • Evidenční číslo: ISPROFIN: 117D111001087
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.06/2.1.00/06.06740
  • Číslo smlouvy: 29547/2012-91/2
  • Název příjemce: Město Hlučín

EU peníze školám


EU peníze školám

I/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji čtenářské a informační gramotnosti
Název výstupu Autor
Literární výchova pro 3. ročníkMarie Konečná
Literární výchova pro 4. ročníkMarie Konečná
Občanská výchova pro 7. ročníkGabriela Rychtářová
Občanská výchova pro 7. ročníkRadana Návratová

II/2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků
Růžena Vidurová
Název výstupu Autor
Časování slovesa to be (4. ročník) Markéta Perdochová
Růžena Vidurová
Přítomný čas prostý a průběhový (7. ročník) Lenka Pavelková
Gabriela Rychtářová
Danuše Švrčinová

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
Název výstupu Autor
Přirozená čísla pro 1. ročník Perdochová Markéta
Hudební nauka pro 4. ročník Lišková Klaudie
Př pro 7. ročník Návratová Radana
Př pro 7. ročník Hanzlík Petr
Z pro 7. ročník (Evropa) Sobolová Šárka
Přirozená čísla pro 2. ročník Válová Margit
Česká literatura pro 4. ročník Šárka Šmídová
MS Excel 2010 (pro 8. ročník)Tomáš Slovák
Informatika pro 6. ročník Pavel Rýgl
Čtení pro 3. ročník Marie Konečná
Přírodopis pro 7. ročník Petr Hanzlík
Chemie pro 8. ročník Bronislava Halusková
Opakování 7. ročníku matematiky Aleš Baturný
Zeměpis pro 9. ročník (Společenské a hospodářské složky krajiny) Šárka Sobolová
AJ pro 5. ročník Růžena Vidurová
Přírodopis pro 9. ročník Radana Návratová
AJ pro 8. ročník - Past Simple Lenka Pavelková
Matematika pro 4. ročník
(Přirozená čísla do 10 000)
Marie Konečná
Matematika pro 8. ročníkBronislava Halusková
Zeměpis pro 6. ročníkRadana Návratová
AJ pro 8. ročník – Comparatives, SuperlativesDanuše Švrčinová

IV/2 - Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji matematické gramotnosti žáků základních škol
Název výstupu Autor
Přirozená čísla 0 - 100 Konečná Marie
Přirozená čísla v oboru 0 – 20 Klaudie Lišková
Margit Válová
Matematika pro 7. ročník Bronislava Halusková
Matematika pro 8. ročníkPetr Hanzlík
Matematika pro 9. ročníkAleš Baturný
Matematika pro 7. ročník - geometrieDagmar Stavinohová

V/2 Inovace a zkvalitnění výuky v oblasti přírodních věd
Název výstupuAutor
Poznáváme naši vlast (4. ročník)Šárka Šmídová
Zvířata a rostliny v ČR (4. ročník)Šárka Šmídová
Přírodopis pro 8. ročník Radana Návratová
Přírodopis pro 6. ročník Petr Hanzlík
Chemie pro 9. ročník Bronislava Halusková
Zeměpis pro 8. ročník - ČRAleš Baturný
Chemie pro 8. ročníkBronislava Halusková
Zeměpis světadílů – Afrika, Austrálie a Oceánie, EvropaDagmar Stavinohová, Radana Návratová
Modernizace výukových učeben a společných prostor naší ZŠ


Náplní projektu bude modernizace výukových prostor a společných prostor při ZŠ Hornická v Hlučíně. Modernizace bude spočívat v pořízení nového počítačového vybavení, informačních a komunikačních technologií, audiovizuální techniky včetně nábytku a stavebních prací, k nákupu šatních skříněk ve společných prostorách školy a v rozšíření zasíťování hlavní budovy ZŠ Hornická. Potřeba modernizovat reaguje na současný vývoj a moderní výukové metody, povede ke zkvalitnění výuky, k využívání moderních informačních a komunikačních nástrojů a pomůcek při výuce, k většímu zapojení žáků při výkladu učiva. Vybavení společných prostor šatními skříňkami odráží základní potřeby školy zajistit žákům vhodné zázemí pro převlékání a ukládání osobních věcí. Projektem se docílí aktuální potřeba základní školy jít s dobou, upgradovat vybavení pro výuku a posílit konkurenceschopnost veřejné služby, kterou ZŠ Hornická nabízí.

Na projektu začal realizační tým pracovat na podzim 2009/2010. Žádost o dotaci z Regionálního operačního programu NUT II Moravskoslezsko byla podána v lednu 2010. Projekt byl schválen v srpnu 2010. V současné době probíhá zpracování podkladů pro podpis smlouvy a příprava a projektové práce k vyhlášení výběrového řízení.


V rámci projektu Modernizace výukových učeben a společných prostor na ZŠ Hornická byla realizována jeho první část. Behěm jarních prazdnin byly na druhý a třetí pavilon nainstalovány šatní skříňky. V pondělí 7. 3. 2011 byly žákům předány klíče od těchto skříněk. Realizaci prováděla firma Reduta z Bílovce, která vyhrála výběrové řízení.

První část projektu byla dokončena v měsíci květnu, kdy byly po šatních skříňkách ještě nainstalovány 3 interaktivní tabule do kmenových tříd. Druhá část projektu modernizace výukových učeben probíhala během letních prázdnin. Poslední týden školního roku jsme připravili k přestavbě dvě učebny cizích jazyků a dvě učebny výpočetní techniky. Nejdříve se vydrážkovaly v podlahách a ve zdech přívody pro kabeláž, pokladla se nová podlahová krytina, byly vymalovány třídy. Během této rekonstrukce byla rovněž provedena výměna oken. Do čistých prostor pak byl ustaven nový nábytek a nakonec zapojena výpočetní a auodiovizuální technika. Současně probíhalo zasíťování školy. Internet byl přiveden do 4 nových učeben a do kabinetů.

Od 1. září jsme tak díky projektu získali dvě nové učebny cizích jazyků s audiovizuální technikou a dvě počítačové učebny pro výuku informatiky. Na začátku nového školního roku se vyučující seznamují s novou technikou, aby ji co nejdříve mohli plně využívat ve výuce. Celkové náklady na modernizaci učeben a výukových prostor ZŠ Hlučín Hornická jsou naplánovány v rámci projektu uskutečněného přes Regionální operační program Moravskoslezského kraje ve výši 3 217 320,00 Kč. 85 % všech nákladů je hrazeno z fondů Evropské unie, 7,5 % z rozpočtu Hlučína a 7,5 % ze státního rozpočtu.

Projekt zateplení a výměny oken na naší ZŠ

Dne 15. 6. 2011 proběhlo u nás ve škole zahájení realizace projektu zateplení a výměny oken na ZŠ Hlučín Hornická, řešeno v rámci operačního programu Životní prostředí. Projekt je spolufinancován EU fondem soudržnosti, státním fondem životního prostředí ČR a městem Hlučín.


Dne 26. 6. 2012 se konalo u nás ve škole slavnostní předání hotového projektu zateplení a výměny oken na ZŠ Hlučín Hornická 7, který byl řešen v rámci operačního programu Životní prostředí.
Všechna práva vyhrazena     2013 © AK