Historie a současnost školy

Škola přivítala první žáky 4. září 1965. V roce 1984 byly otevřeny třídy s rozšířenou výukou matematiky a přírodovědných předmětů, které navštěvují všestranně nadaní žáci z Hlučína a širokého okolí. Výuka v těchto třídách je zaměřena na rozvoj logického a abstraktního myšlení žáků, důraz je položen na výchovu k samostatnosti při řešení problémů. Do tříd jsou přijímáni nejen žáci talentovaní, ale i žáci s hlubším zájmem o učení vůbec.

Žáci matematických tříd rádi soutěží. Mohou proto vychutnat i radost z úspěchů v okresních i oblastních kolech olympiád z matematiky, fyziky, chemie, biologie, českého jazyka a cizích jazyků, dějepisu, zeměpisu. V řadě těchto soutěží obsazují přední místa a úspěšně konkurují stejně starým studentům víceletých gymnázií.

 

Certifikát Aktivní škola


 

Vybavení školy

  • velmi dobře vybavené počítačové učebny
  • velmi dobře vybavené odborné učebny fyziky, chemie, biologie, chemická laboratoř, dvě jazykové učebny, učebna výtvarné výchovy, učebna hudební výchovy, odborná učebna zeměpisu, dobře vybavená školní dílna, učebna pracovních činností
  • většina kmenových tříd je vybavena dataprojektory
  • pro výuku tělesné výchovy využíváme tělocvičnu, dvě asfaltová víceúčelová hřiště, travnaté hřiště pro kopanou v sousedství školy, v areálu školní družiny je vybudován dětský koutek s průlezkami a se skateboardovou dráhou, betonový stůl pro stolní tenis
  • v celém areálu školy jsou rozsáhlé travnaté plochy, které žáci využívají k relaxaci v době přestávek, stejnému účelu slouží také 60 metrů dlouhá hlavní spojovací chodba
  • škola je plně bezbariérová a je připravena příjímat zdravotně postižené žáky; pro případné žáky na vozíčku je umožněn pohyb v celém areálu školy (WC, schodolez pro pohyb mezi poschodími atd.)
  • interaktivní tabule
  • občerstvení žáků zajišťuje nápojový automat
  • nová školní kuchyň s jídelnou, kde žáci mají možnost výběru ze dvou jídel, popř. bezlepkovou dietu; jídlo je možno objednávat přes internet

Všechna práva vyhrazena     2013 © AK