Načítám

Podívejte se, jak to Vašim dětem jde

Vn. oznamovací kanál

Vnitřní oznamovací kanál
Pouze pro zaměstnance ZŠ HLUČÍN Hornická 7

Prohlášení o zavedení směrnice Evropské unie o whistleblowingu

V souladu s přímým dopadem Směrnice EU č. 2019/1937, vydané dne 23.10.2019, která se týká ochrany osob, jež podávají hlášení o porušení práva Unie (dále jen „Směrnice EU“), a která nabyla platnosti dne 17.12.2021, Základní škola Hlučín, Hornická 7, okres Opava, příspěvková organizace (dále jen škola) nacházející se na adrese  Hornická 1266/7, 748 01 Hlučín, a jednající jako příspěvková organizace, jakožto subjekt, na který se výše zmíněná Směrnice EU vztahuje (podle článku 8 této směrnice), zavedla interní kanál pro podávání hlášení o podezřeních z porušení práv Unie, jak je uvedeno v článku 2 této směrnice.

Škola vydala vnitřní předpis (směrnici), který kompletně upravuje implementaci problematiky whistleblowingu a to včetně poskytování ochrany osobám, které oznámení podaly. Škola bere plně na vědomí zákaz odvetných opatření určených v čl. 19 Směrnice EU.

 
Za tímto účelem byl zřízen vnitřní oznamovací kanál, kam mohou zaměstnanci, kteří chtějí podat oznámení (dále jen oznamovatelé) takto učinit se zárukou ochrany totožnosti své i dalších osob. Nakládání s informacemi podanými prostřednictvím tohoto kanálu je v souladu s požadavky směrnice.
 
Směrnice EU definuje oznamovatele jako fyzickou osobu, která podává oznámení pomocí oznamovacího kanálu školy o možném protiprávním jednání, které:
 
a) má znaky trestného činu nebo přestupku,
b) porušuje právní předpis nebo předpis Evropské unie, o jehož spáchání se oznamovatel dozvěděl v souvislosti s prací nebo jinou obdobnou činností.

Za určitých podmínek má oznamovatel právo své oznámení i zveřejnit.

Oznámení může podat i prostřednictvím Ministerstva spravedlnosti.
 
Příjem a zpracování všech informací z oznámení je oprávněna provádět pouze pověřená osoba, která je vázána mlčenlivostí i vůči škole. Každé oznámení posoudí z hlediska důvodnosti a pravdivosti a vyrozumí oznamovatele ve stanovených lhůtách. Škole navrhne přijmout opatření k nápravě. Oznamovatele vyrozumí o přijetí oznámení a způsobu vyřízení ve stanovených lhůtách (dle Směrnice EU). Vede dokumentaci veškerých materiálů, které jsou zpracovány v souvislosti s oznámením, a eviduje je dle zákona po dobu 5 let.

Identita oznamovatele je známá pouze osobě pověřené, při čemž tato osoba ji znát musí. Z toho důvodu není možné odeslat anonymní formulář nebo kontaktovat pověřenou osobu jiným anonymním způsobem.

Bez výslovného souhlasu oznamovatele není možné její identitu sdělit třetí osobě ani orgánu, vyjma případů zákonem stanovených výjimek (např. dožádání ze strany orgánů činných v trestním řízení podle trestního řádu).
 

Kontakt na pověřenou osobu:
Mgr. Hana Rychlá
poverena.osoba@zshornicka.cz